Obchodní podmínky

  Tascchi-Botti: obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném firmou Ivo Drbohlav - Tascchi-Botti, Praha 9, IČO:47599031, DIČ:CZ7105120099. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. 
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení 
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů. 
 5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Cena zboží

 1. Cena je vč. DPH (DPH 20%). Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

Dodací podmínky

 1. Zboží lze zaslat na jakoukoliv adresu v ČR. 
 2. Zboží je doručeno zpravidla do 10 dnů od data objednání. Pokud není možné tento termín dodání splnit, je zákazník o této skutečnosti informován předem. 
 3. Zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím přepravce, kterého kupující zvolí v rámci své objednávky (Česká pošta,s.p. - obcvhodní balík) 
 4. Objednané zboží je možno vyzvednou OSOBNĚ v našich prodejnách. 

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. 
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednání jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že tyto osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. 
 3. Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek, odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu.  S celkovou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo od dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. 
 3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen o tom prodávajícího do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. 
 4. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží , prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží (např. přepravné apod. ) 
 5. Kupující dává souhlas se shromažďováním a archivováním osobních vyplněním závazné objednávky. 
 6. Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje.

Záruční podmínky

 1. Záruka je 24 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení daňového dokladu.  Prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. 
 2. Nároky kupujícího z vad zboží (vč. způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, jimž podléhá vztah mezi prodávajícím a kupujícím dle kupní smlouvy (je-li kupujícím spotřebitel, potom zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, je-li kupujícím nikoli spotřebitel, potom obchodním zákoníkem). Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou detailně upraveny v reklamačním řádu prodávajícího (dále též jen „reklamační řád“).
 3. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo v důsledku nesprávného zacházení, skladování, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou. 
 4. V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována.

Reklamace

 1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným řádem ČR.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. 
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz